Projekt Fundacji PGE będącej częścią Grupy PGE
Polityka prywatnościInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2.

  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się Organizatorem pod adresem siedziby wskazanym powyżej.

  3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).

  4. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych i danych swojego dziecka. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie prawnie wiążące. Cofnięcie zgody można zgłosić na adres: Fundacja.PGE@gkpge.pl.

  5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych i danych swojego dziecka w celu wskazanym powyżej. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeżeli będą istnieć ważne, uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów i interesów Pani/Pana dziecka, praw i wolności lub gdy dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz do danych swojego dziecka oraz prawo do otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Pani/Pana dane osobowe i dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub do czasu wycofania zgody, o ile jej wycofanie będzie miało miejsce przed zakończeniem Konkursu. Cofnięcie zgody oznacza wyłączenie Pracy Konkursowej z Konkursu i wycofanie swojego udziału w Konkursie.

  7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane członkom jury konkursowego w celu rozstrzygnięcia konkursu, a także w ramach działań komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z konkursem oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.

  8. Przekazywanie danych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe, ani dane Pani/Pana dziecka nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą wobec Pani/Pana ani Pani/Pana dziecka podejmowane decyzje zautomatyzowane.