Projekt Fundacji PGE będącej częścią Grupy PGE

REGULAMIN STREFY „PLAŻA PGE – POZNAJ MOC BAŁTYCKIEGO WIATRU” („Regulamin”)

 

1. Organizatorem i realizatorem wydarzenia ,,PLAŻA PGE – POZNAJ MOC BAŁTYCKIEGO WIATRU” (dalej „Strefa”) jest Testa Communications Sp. z o.o., z siedzibą Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa (dalej „Organizator”).

2.Właścicielem Strefy jest Fundacja PGE, z siedzibą ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa (dalej „Właściciel”).

3. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Właścicielem, Organizatorowi przysługuje prawo do korzystania ze Strefy.

4. W skład Strefy wchodzą: strefa foto-wietrzna (wietrzny instastop), strefa interaktywnej edukacji (multimedialna animacja, interaktywne prelekcje, okulary VR, wioślarz-ergometr), strefa wiedzy (totem morskich farm wiatrowych, wielkoformatowe klocki, luneta), strefa edukacyjno-warsztatowa (twister, wielkoformatowa planszówka, kącik dla najmłodszych), strefa sportowa (stretching na plaży, boisko wielofunkcyjne, spotkania z gwiazdami, warsztaty plażowe z WOPR i Nadleśnictwem) oraz weekendowe atrakcje (nauka zumby dla dzieci oraz dla dorosłych)

5. Grafik działania strefy: USTKA w dniach 07-18.07.2023 r., ŁEBA w dniach 21.07-01.08.2023 r. w godzinach od 10:30 do 17:00, SASINO w dniach 04-15.08.2023r. w godzinach od 11.30 do 18.00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Strefy oraz do zamknięcia Strefy w poszczególnych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnej odpowiedzialności Organizatora.

6. W wyjątkowych przypadkach, np. awarii, osoby upoważnione przez Organizatora do obsługi Strefy mają prawo w każdej chwili ogłosić przerwę konserwacyjną.

7. Organizator może czasowo ograniczyć wstęp do Strefy, w szczególności ze względu na aktualne restrykcje i obostrzenia, związane z pandemią, przekroczenie maksymalnej liczby użytkowników Strefy, której konsekwencją jest stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych użytkowników lub niekorzystne warunki atmosferyczne.

8. Wstęp do Strefy mają osoby powyżej 13 roku życia, z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać ze Strefy wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

9. Strefa jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do edukacji i zabawy dzieci i dorosłych.

10. Wyposażenie Strefy powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem – edukacja i zabawa.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione w Strefie.

12. Zabrania się wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników Strefy, a także warunkom higieniczno-sanitarnym Strefy. Dotyczy to w szczególności:

a) używania ognia,

b) celowego działania na szkodę innej osoby lub zagrażającego jej zdrowiu, np. popychania, nagłego zatrzymywania się,

c) zaśmiecanie Strefy, 

d) wnoszenia i spożywania posiłków i napojów w Strefie,

e) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych i środków chemicznych,

f) przebywania w części Strefy przeznaczonej dla obsługi technicznej,

g) nadmiernego hałasowania i przeszkadzania innym użytkownikom Strefy.

13. Organizator ma prawo odmówić wstępu do Strefy w szczególności osobom będącym pod wpływem alkoholu, dzieciom do lat 13 bez opieki osoby pełnoletniej, osobom niestosującym się do poleceń osób upoważnionych przez Organizatora do obsługi Strefy, osobom zakłócającym prawidłowe funkcjonowanie Strefy lub utrudniającym korzystanie ze Strefy innym użytkownikom, a także pozostałym osobom nieprzestrzegającym Regulaminu.

14. Każdy użytkownik Strefy zobowiązany jest do stosowania się do poleceń i komunikatów osób upoważnionych przez Organizatora do obsługi Strefy. Osoba upoważniona przez Organizatora ma prawo wyprosić ze Strefy każdego, kto nie stosuje się do poleceń wynikających z Regulaminu lub zasad bezpieczeństwa i porządku.

15. Zabrania się wnoszenia i spożywania środków odurzających i napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, a także przebywania w Strefie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

16. Zabrania się niszczenia sprzętu, urządzeń i infrastruktury Strefy.

17. W strefie można przebywać ze zwierzętami, wyłącznie na smyczy. Osoba upoważniona przez Organizatora ma prawo nie wpuścić lub wyprosić uczestnika, jeśli zwierzę przebywające pod jego opieką wykazuje agresywne zachowanie lub niszczy elementy Strefy. 

18. Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strefy zgodnie z jej przeznaczeniem.

19. Wszelkie zauważone uszkodzenia, wypadki (z udziałem użytkowników Strefy) oraz nieprawidłowości i sytuacje mogące stwarzać ryzyko należy niezwłocznie zgłaszać osobom upoważnionym do obsługi Strefy przez Organizatora.

20. W przypadku uszkodzenia Strefy, jej infrastruktury lub wyposażenia, osoba odpowiedzialna za spowodowanie szkody jest zobowiązana do naprawienia szkody, na zasadach ogólnych.

21. Użytkownicy Strefy deklarują zdolność fizyczną i zdrowotną do podejmowania aktywności, proponowanych w Strefie, w których decydują się brać udział i ponoszą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

22. Apteczka pierwszej pomocy dostępna jest w oznaczonym punkcie Pomocy Medycznej.

23. Wszelkie urazy doznane podczas korzystania ze Strefy „PLAŻA PGE – POZNAJ MOC BAŁTYCKIEGO WIATRU” należy niezwłocznie zgłaszać osobom upoważnionym do obsługi Strefy przez Organizatora „PLAŻA PGE – POZNAJ MOC BAŁTYCKIEGO WIATRU”.

24. Obowiązkiem każdego użytkownika Strefy jest właściwe zabezpieczenie rzeczy osobistych – rzeczy znalezione na terenie Strefy należy przekazać osobom upoważnionym do obsługi Strefy przez Organizatora. 

25. Użytkownik, przebywając na terenie Strefy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęcia lub nagrania video i udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z niego na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalanie i rozpowszechnianie w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystywanie do promocji i organizacji przedsięwzięcia, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

26. Użytkownikom nie wolno prowadzić jakiejkolwiek działalności zarobkowej na terenie Strefy.

27. Każdy użytkownik Strefy zobowiązany jest do zapoznania się z należytą uwagą i starannością z Regulaminem i przestrzegania jego zasad, w miejscowościach Ustka, Łeba oraz Sasino (wejścia Strefy). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższych zasad i przepisów.

28. Osoby przebywające w Strefie i naruszające porządek publiczny, w szczególności: używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników Strefy, a także osoby niestosujące się do Regulaminu lub zaleceń wynikających z Regulaminu, bądź przepisów porządkowych – służb porządkowych oraz osób upoważnionych do obsługi Strefy przez Organizatora, mogą zostać usunięte ze Strefy, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane: w Regulaminie na stronie internetowej www.plazapge.pl oraz w Regulaminie umieszczonym w widocznym miejscu w Strefie. 

30. Aktualny Regulamin dostępny jest: na stronie internetowej plazapge.pl oraz w widocznym miejscu w strefie.

31. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Strefy można zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: plazapge@testa.agency

32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2023 roku